სიახლეები

4Hospitals საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი და ზრდაზე ორიენტირებული სამედიცინო კომპანიაა

4Hospitals ერთ-ერთი წამყვანი სამედიცინო კომპანიაა, რომლის პარტნიორიც საქართველოს მასშტაბით 250-ზე მეტი სამედიცინო დაწესებულებაა.

კომ­პა­ნია 2014 წლი­დან ახორ­ცი­ე­ლებს კლი­ნი­კე­ბის­თვის სა­მე­დი­ცი­ნო პრო­დუქ­ცი­ის და სერ­ვი­სის მი­წო­დე­ბას და მუდმივად ზრუნავს დროული და უწყვეტი მომარაგების, მომსახურების სტანდარტის და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

მის მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს მომხმარებელზე და დე­ტა­ლებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლო­ბა და ხარისხი სამუშაო პროცესის თითოეულ ეტაპზე, ხოლო მის მთავარ აქტივს- საქ­მი­სად­მი კე­თილ­სინ­დი­სე­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­დე­გად კლიენტების მხრიდან მო­პო­ვე­ბუ­ლი ნდო­ბა.

2022 წელი უდი­დე­სი გა­მოწ­ვე­ვა იყო მრა­ვა­ლი კომ­პა­ნი­ის­თვის. პან­დე­მი­ის შემ­დეგ შე­ნე­ლე­ბუ­ლი რიტ­მი თით­ქმის ორ­მა­გად აჩ­ქარ­და, რისთვისაც საჭირო იყო სრული მზადყოფნა, როგორც მარაგების და რესურსების, ასევე ბიზნეს პროცესების დატვირთულობის კუთხით.

4Hospitals-ში აცხა­დე­ბენ, რომ კომ­პა­ნია ამ გა­მოწ­ვე­ვას ღირ­სე­უ­ლად გა­უმკლავ­და და თით­ქმის 40%-იანი ზრდის მაჩ­ვე­ნე­ბლით ჩა­ხუ­რა წელი.

კომპანია აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ტენდერებში და გან­ახორციელა არა­ერ­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი, მათ შო­რი­ს: ხოზ­რე­ვა­ნი­ძის კლი­ნი­კის აღ­ჭურ­ვა აპა­რა­ტუ­რით, Total Charm-ის სა­ო­პე­რა­ციო ბლო­კის და პა­ლა­ტე­ბის აღ­ჭურ­ვა სა­მე­დი­ცი­ნო ავე­ჯით და აპა­რა­ტუ­რით, პირ­ვე­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრის აღ­ჭურ­ვა სა­მე­დი­ცი­ნო აპა­რა­ტუ­რი­თა და ინ­ვენ­ტა­რით, მა­ნა­გა­ძის სა­ხე­ლო­ბის ურო­ლო­გი­ის ცენ­ტრის ემერ­ჯენ­სის აღ­ჭურ­ვა და მრა­ვა­ლი სხვა.

გა­სუ­ლი წლის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი­დან შეგვიძლია გამოვყოთ: ქუ­თა­ის­ში და­სავ­ლე­თის რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი ოფი­სის გახ­სნა, მო­ცუ­ლო­ბი­თი ტვირ­თე­ბის­თვის ახა­ლი და­მა­ტე­ბი­თი სა­წყო­ბის მო­წყო­ბა, ახალი მომწოდებელი კომპანიებისა და პარტნიორების გაორმაგება და თა­ნამ­შრო­მელ­თა რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი ზრდა, რომელთა რიცხვიც დღეს 50-ს შეადგენს.

მო­ე­წყო და­მა­ტე­ბი­თი სა­მუ­შაო სივ­რცე­ე­ბი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის­თვის, და­ი­ნერ­გა სი­ახ­ლე­ე­ბი ფი­ნან­სე­ბის მარ­თვა­ში შიდა სის­ტე­მუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის და ტექ­ნი­კუ­რი, ინო­ვა­ცი­უ­რი გა­მარ­თუ­ლო­ბის ხარ­ჯზე, რაც კი­დევ უფრო ამარ­ტი­ვებს სა­მუ­შაო პრო­ცესს.

კომ­პა­ნი­ის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი აქტიურად ესწრებოდნენ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მო­ფე­ნებს და  მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას იღებდნენ ად­გი­ლობ­რივ კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­სა და სა­მე­დი­ცი­ნო ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში.

4Hospitals-ის სა­მო­მავ­ლო ხედ­ვაა იყოს გა­მორ­ჩე­უ­ლი, სრულ­ყო­ფი­ლი სერ­ვი­სის მიმ­წო­დე­ბე­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო კომ­პა­ნია, რომ­ლის მოღ­ვა­წე­ო­ბაც კლი­ენ­ტებ­თან და პარტნი­ო­რებ­თან გრძელ­ვა­დი­ა­ნი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის პრინ­ცი­პებს ეფუძნება.

2023 წელს, 4Hospitals მზა­დაა უამ­რა­ვი ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვის­თვის, კომ­პა­ნი­ი­სა და თა­ნამ­შრო­მე­ლე­ბის კი­დევ უფრო ზრდის­თვის და გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. გეგ­მავს, უამ­რავ სი­ახ­ლეს, რო­მელ­საც ეტა­პობ­რი­ვად გა­ვაც­ნობთ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ აუ­დი­ტო­რი­ას.

 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *